บทเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำบทเรียนออนไลน์ขึ้นเพื่อ เป็นสื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยออกแบบไว้ ให้โต้ตอบกับผู้เรียนได้

*****************************