ผลการลงทะเบียนชุมนุมเทอม2 ปี 2563

ผลการลงทะเบียนชุมนุม

เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสารภีพิทยาคม

(อย่างไม่เป็นทางการ)

***การคัดเลือกคือ ใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อน เมื่อครบแล้วโปรแกรมจะตัดออก***

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.

หัวข้อด้านล่างนี้รอการปรับปรุงเป็นทางการ