การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency)

โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

O ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O6-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

9.2 การบริหารงาน

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน