หมายเหตุ : เมื่อท่านสแกนบริจาคทุนการศึกษาเพื่อลดหย่อนภาษีแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยังการลดหย่อนภาษีที่กรมสรรพากรโดยตรง โรงเรียนจะทราบเพียงยอดเงิน ทั้งนี้สามารถให้ระบบส่งใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ไปยังอีเมลของท่านได้ เพื่อนำไปแนบเป็นหลักฐานประกอบการลดหย่อนภาษีต่อไป