L'Estratègia Digital de Centre(EDC)

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) defineix i recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Des de l’intitut Sa Palomera de Blanes fa molts anys que treballem per la digitalització dels processos d’ensenyament-aprenentatge, a fi de millorar la competència digital de l’alumnat i del professorat. Amb aquesta finalitat, la Programació General Anual (PGA) cada any recull objectius relacionats amb la millora de la competència digital de l’alumnat. En aquesta línia, l'institut està intervertint en millorar l’equipament digital del centre, ampliar-lo, actualitzar-lo i reemplaçar el material obsolet.