Qualitat

Introducció

Escola Pia de Sant Antoni té la certificació de qualitat integral des del curs 2013/14 (ISO 9001). Té com a principal objectiu la satisfacció de les parts interessades; famílies, alumnat, equips de docents i personal d’administració i serveis a més de les empreses col·laboradores, veïns... ; que ens fan palesa la seva confiança diàriament.

Quan s'introdueix el terme Qualitat en un centre escolar, s'han de tenir en compte els vuit principis de gestió que contempla la norma, que en el marc de la millora continua, pretenen orientar-se cap a la satisfacció del client. Aquests són:

 • Enfocament al client.

 • Lideratge (compartit).

 • Participació de les persones.

 • Enfocament basat en processos.

 • Enfocament de sistema per a la gestió.

 • Millora continua.

 • Enfocament basat en fets per a la presa de decisions.

 • Relacions mútuament beneficioses amb el proveïdor.

Si revisem els tríptics i documents de la nostra escola, de ben segur hi trobarem referències a la qualitat (un servei de qualitat, un centre de qualitat...). Si ens fem la pregunta trobarem la mateixa resposta, ja que tots treballem dia a dia per fer una FEINA BEN FETA. Per tant, identifiquem com a sinònim de qualitat la feina ben feta.

POLÍTICA DE QUALITAT

L’ESCOLA PIA SANT ANTONI amb el seu esperit de millora continua i atenent a les demandes de la societat estén en tots els àmbits i nivells educatius el sistema de gestió de la qualitat (SGQ). El SGQ proporciona el marc idoni per establir, gestionar i revisar els diferents processos –estratègics, operatius i de suport- de les diferents activitats de l’escola per aconseguir en l'àmbit intern un ordre i simplicitat adient que es converteixi en una alta satisfacció dels clients i un acompliment de les polítiques i dels objectius generals de l’escola, implicant a tot el personal en aquesta política -i tenint en compte aquelles parts interessades que poden incidir en el nostre dia a dia. (entenem que la missió d'EPC s'esdevé també la raó de ser de l'escola).

Per al seu acompliment s'estableixen uns objectius generals - desglossats en objectius operatius - i uns indicadors relacionats amb tots els processos i amb la política de qualitat de l'escola.

MISSIÓ

L’Escola Pia de Catalunya som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves, per ajudar en el seu creixement, com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

VISIÓ

La nostra visió es basa en:

 • Consolidar la implementació del SUMMEM, com a projecte d'innovació pedagògica en l'àmbit institucional en totes les etapes educatives.

 • Transformar la cultura avaluativa, a fi que aquesta esdevingui formativa, competencial i global, és a dir, que impliqui tots els agents de la comunitat educativa.

 • Enfortir la implicació de l'alumnat en la vida de l'escola i en tota la xarxa de l'Escola Pia de Catalunya (alumnat).

 • Desplegar el projecte compartit en les lnstitucions Educatives, prioritzant la formació de les famílies i el sentiment de pertinença a la comunitat de l'Escola Pia de Catalunya (famílies).

 • Integrar l'educació no formal (acollida, menjador i activitats extraescolars) dins del projecte educatiu de l'escola per a millorar l'atenció integral de l'alumnat.

I, desenvolupar totes aquelles estratègies necessàries per assolir les polítiques pròpies de la nostra escola pel quadrienni 2019/23. (mirar PAMEM: Pla anual i MEMòria vigent).

VALORS

La nostra escola és:

 • OBERTA. Ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.

 • ACOLLIDORA. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

 • INNOVADORA. Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors.

 • PARTICIPATIVA. Promou la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.

 • ARRELADA. Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la cultura pròpia.

 • TRANSFORMADORA. No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de les persones i de la societat.

La Planificació estratègica del centre Escola Pia de Sant Antoni es basa en les Polítiques aprovades en l’Assemblea General de les Escoles Pies, que té una periodicitat quadriennal a més d’en una sèrie de polítiques pròpies que el centre considera estratègiques en si mateixes. Per tant aquesta Planificació Estratègica contempla tant les línies estratègiques principals com els objectius que l’Escola Pia Sant Antoni ha d’assolir. Els objectius establerts han de ser clars, concrets i avaluables (contenir una mesura del grau d’acompliment) i han d’estar d’acord amb tota la documentació Institucional esmentada i amb la pròpia de l’escola.

Els objectius generals de qualitat són la base per a la millora contínua a l’Escola Pia Sant Antoni. La Direcció de l'Organització, mitjançant la contribució del Comitè de Qualitat del Centre, estableix els objectius generals següents:

 1. Millorar contínuament mantenint la certificació ISO 9001. (E20, E50, S10, S20)

 2. Millorar la prestació del servei i les relacions amb l’Administració i altres organismes, complint amb les necessitats i demandes de la societat mantenint o augmentant els estàndards de qualitat i excel·lència.(E10, E40, O10, O20, O30, S40)

 3. Mantenir la implicació de la comunitat educativa en les diferents activitats de l’escola. (E30, O40, O50, S30, S40)

Incrementar l’eficàcia de l’organització interna mitjançant propostes de millora que se’n deriven de la mateixa organització o que vénen impulsades per l’Escola Pia de Catalunya a través de les polítiques determinades segons la visió. (Aquest objectiu és global d’escola i es mesura a través de l’indicador E20.10 i es correspon amb l’assemblea en curs.) Els objectius estan dividits en objectius operatius i relacionats amb els processos i els indicadors que ens mostren l'estat del seu acompliment.

La política –pròpiament- de qualitat es troba implantada, mantinguda al dia i comunicada a tots els membres i es revisa, com a mínim, amb periodicitat anual. Cada curs escolar es presentarà al conjunt del personal de l’escola el Pla Estratègic del centre així com el Pla de Qualitat estant tots dos en consonància i sent compatibles i convergents amb la continuïtat de les línies del Pla Estratègic anterior, amb el que està en vigor, i amb tota l’altra documentació institucional. (PAMEM v.8) La revisió d'aquests objectius s'efectua mitjançant la Revisió del Sistema per la Direcció amb les avaluacions anuals del PAMEM.

PLA DE QUALITAT (DOCUMENT INTERN DE L'ESCOLA)

Pla de qualitat

Elements i vocabulari clau:

 • Abast: extensió o límit que pot ser d'un procés, activitat... per exemple l'abast d'una auditoria inclou l'extensió de les activitats que són auditades, si fem l'auditoria interna del procés O30, només es farà d'aquest i prendrà com a guia totes les activitats, indicadors, registres, persones... definides en el procés O30.

 • Acció correctiva: acció presa per eliminar la causa d'una no conformitat incidència detectada o una situació indesitjable que no volem que torni a passar.

 • Alta direcció: persones que integren l'equip directiu. Dirigeixen i controlen l'escola al més alt nivell.

 • Auditoria: procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències de l'auditoria -evidències dels processos que s'auditen- i avaluar-les de manera objectiva amb la finalitat de determinar el grau en el qual es compleixen els criteris d'auditoria.

 • Competència: capacitat per aplicar coneixements i habilitats amb la finalitat d'assolir els resultats previstos.

 • Conformitat: acompliment d'un requisit.

 • Contracte extern, externalitzar, outsourcing: és el contracte que regula que una empresa encarregui a una empresa externa, que té una personalitat jurídica independent, l'execució d'un servei o de la fabricació d'un component, d'un muntatge o d'un producte complet. En el nostre cas ARAMARK o EDUCAMOS.

 • Correcció: acció per eliminar una no conformitat o incidència detectada.

 • DAFO: mètode de planificació estratègica per a avaluar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'una organització, empresa, projecte...

 • Enquestes: ens serveixen per mesurar la satisfacció de clients interns i externs. Aquesta es defineix com l’estat d’ànim del client un cop compara el rendiment percebut del servei amb la seva experiència, la qual cosa vol dir que és una percepció i a vegades no és real i, per tant, tenim altra documentació per contrastar. Aquesta mesura que es fa mitjançant els formularis de Google ens permet:

 • Conèixer la percepció sobre els nostres processos/activitats i adaptar-los en la mesura del possible a les seves necessitats.

 • Optimitzar el procés de planificació del centre respecte a recursos/inversions... definint plans d’acció basats en dades fiables i objectives.

 • Conèixer la nostra posició en el mercat global educatiu.

 • Evidència objectiva: dades que donen suport a l'existència o veracitat d'alguna cosa. Un registre de notes ple verifica que s'ha avaluat el procés que indica aquest registre.

 • Font: lloc d'origen de la informació, coneixement de l'organització, estimació, referència documental: actes, notes de l'alumnat...

 • Format: idioma, versió de programari o programa... amb el qual hem realitzat un document. P. ex. Word, anglès, PDF.

 • Incidència/No conformitat: incompliment d'un requisit.

 • Indicador: xifra de referència per tal d'explicitar o resumir fins on s'ha assolit un determinat objectiu. L'anàlisi de la seva evolució permet prendre decisions per corregir o millorar els objectius en referència a polítiques o processos.

 • Informació documentada: informació recollida necesria per a l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.

 • Manual de qualitat: document que especifica el sistema de gestió de qualitat de l'escola.

 • Mesura: valor numèric associat a un procés, activitat...

 • Millora contínua: esforç continu per millorar els serveis que ofereix l'escola.

 • Mitjà o medi: Es refereix quan parlem en termes de qualitat del canal que es fa servir per donar/rebre informació: escrit: paper o format electrònic, oral: comunicació, xerrada...

 • Oportunitat: Circumstància a partir de la qual existeix la possibilitat de millora qualsevol activitat que es realitza a l’escola, en qualsevol nivell/ sector.

 • Organització: en el nostre cas és l'escola.

 • Objectiu: alguna cosa ambicionada o pretesa, per les polítiques que se'n deriven de la darrera assemblea com de les pròpies de l'escola, relacionada tant amb la qualitat com amb els nivells i/o funcions de l'escola.

 • Part interessada: persona o organització que pot afectar, veure's afectada o percebre's com afectada per una decisió o activitat duta a terme per l'escola. Per exemple: proveïdors, famílies, alumnat, personal de l'escola, veïns, equip directiu, competència, Departaments Ensenyament/Treball, EPC, Escola Nova 21, associacions amb les quals tenim relació...

 • Pla de Qualitat: document anual que especifica quins procediments i recursos associats han d'aplicar-se, qui ho ha de fer ... al llarg d'un curs acadèmic.

 • Política: manera d'actuar, de conduir una organització en un període de temps determinat. D'ella se'n deriven els objectius i indicadors que mesuraran fins a quin punt s'ha assolit la política.

 • Política de Qualitat: Intencions globals i orientació, coherent amb les polítiques globals d'escola, relatives a la qualitat expressades per l'EDA.

 • Procés: conjunt d'activitats mútuament relacionades o que interactuen, les quals transformen elements d'entrada en resultats.

 • Procediment: forma de dur a terme una activitat o un procés.

 • Projecte educatiu: eina que, en la forma d'un document consensuat, serveix com a marc de referència per a la gestió, la presa de decisions col·legiades i les activitats educatives a l'escola. Aquest marc és possible en la mesura que defineix les senyes d'identitat de l'escola, expressa l'estructura organitzativa, funcional i pedagògica, estableix les polítiques de l'escola i determina els mitjans i les opcions metodològiques per a aconseguir-les.

 • Proposta de millora: Canvi o simplificació en un procés/activitat que implica un conjunt de persones de l’escola; equip educatiu, sector, nivell, mixt de PAS i docents...; que necessita el vistiplau per part de la direcció o la seva coordinació... per associar-se a una inversió o un canvi important de manera de fer amb finalitats de millora/innovació.

 • Proveïdor: organització o persona que proporciona un producte o servei.

 • Requisit: necessitat o expectativa establerta, generalment obligatòria.

 • Risc: efecte de la incertesa, normalment és una desviació del que esperem que sigui positiu o negatiu. La incertesa és l'estat de deficiència de la informació relacionada amb un determinat fet/esdeveniment/activitat.

 • Satisfacció del client: percepció del client sobre el grau en què s'han complert els seus requisits/expectatives.

 • Seguiment: coneixement i registre dels canvis que se succeeixen en diferents activitats programades.

 • Sistema de gestió de la qualitat: sistema de gestió per dirigir i controlar una organització, en aquest cas l'escola, respecte a la qualitat.

 • Revisió del sistema de gestió de la qualitat: reunió periòdica del comitè de qualitat on es realitza una anàlisi de les dades presses al llarg d'un període determinat i de les decisions adoptades com a resultat de la seva anàlisi.

 • Qualitat: grau en el qual un conjunt de característiques inherents compleix amb els requisits - que ha fixat prèviament l'organització -.

 • Traçabilitat: capacitat per seguir la història, l'aplicació o la localització d'un servei. Per exemple: programació any XX, seguiment, canvis proposats i programació any xx+1 que conté aquests canvis.

 • Validació: confirmació mitjançant l'aportació d'evidència objectiva que s'han assolit els requisits per l'ús o aplicació específica prevista.

 • Verificació: confirmació mitjançant l'aportació d'evidència objectiva que s'han aconseguit els requisits especificats.