Hezkidetza 

COEDUCACIÓN

Gure gizarteak emakumeen eta gizonen berdintasuna ia ‐ ia lortuta dagoela uste du. Egia da badirela berdintasuna bermatzen eta genero ‐ indarkeria deuseztatzen saiatzen diren legeak eta plan instituzionalak; baina, oraindik berdintasun ‐ gaietan dagoen defizit garrantzitsua nabaritzen da.

Nahiz eta Hezkuntza ‐ sisteman aurrerapen handiak egon, ikerketek erakusten digute nesken eta mutilen arteko harremanek asimetrikoak izaten jarraitzen dutela, eta egoera asko abusuan oinarrituta daudela. Sexismoa eta genero ‐ indarkeria nerabeen eta gazteen bizitzen garapenean eragiten ari diren errealitateak dira. Hori ikusita, ibilbidea luzea da eta gai horri buruzko lana egiten jarraitu beharko dugu. Eskolak ahalmen handia duela pertsonen garapen integrala bultzatzeko, genero estereotipoak ezarritako mugak eta jokabide sexistak gaindituz kontuan izanda. 

Gaur egun Heziberri 2020 ek zabaltzen dituen ildo estrategikoei begiratuz, zehar lerroak garatzea oso garrantzitsua izango da ikastetxeetako lanean eta hoien barne inklusibitateak eta, nola ez, hezkidetzak pisu handia hartuko dute. Ikastetxe honetan aspaldidanik gai honi buruzko ekintzak tutoretza arloan egin ditugu. Iaz ere, gurasoentzako saioak antolatu ziren. Ikastetxe eta horien irakasleek gai honen garrantzia ikusi eta ahal den neurrian tratatu arren, sistematizatu eta programa batean antolatu beharko dela ikusten dugu, eskola estamentu guztiak inplikatzeko eta ikasleengana behar den moduan helarazteko. Proiektu hau tutoretzaren proiektuaren programazioan landuko dute eta, ikastetxeko bizitzara zabalduko da.  

A pesar de que se puede creer que en la sociedad actual está casi conseguida la igualdad entre hombres y mujeres, y, siendo cierto que hay leyes y planes institucionales que se esfuerzan en erradicar la violencia de género y en confirmar la igualdad, todavía se aprecian muchas carencias en los temas de igualdad. 

Aunque se han hecho muchos avances en el plano educativo, los estudios muestran que las relaciones entre chicos y chicas siguen siendo asimétricas, y, en muchos casos, basadas en el abuso. El sexismo y la violencia de género son realidades que están influyendo en la vida de nuestros jóvenes y adolescentes. Ante esta perspectiva, es largo el camino a recorrer y debemos seguir trabajando el tema y la escuela ofrece la posibilidad de impulsar el desarrollo integral de las personas, incluyendo la superación de las actitudes sexistas y las fronteras establecidas en los estereotipos de género. 

Fijándonos en las líneas estratégicas que marcará el decreto Heziberri 2020, es muy importante el desarrollo de las competencias transversales en el entorno escolar y, dentro de ellas la inclusividad y, como no podía ser de otra forma, la coeducación tiene un peso importante dentro de ellas. En este centro se lleva trabajando varios años sobre este tema, incluyendo actividades y talleres en la programación de tutoría y organizando charlas para padres/madres. El objetivo de este proyecto es sistematizar el tema de coeducación dentro de la programación de tutoría y extender su tratamiento a toda la vida del centro.