INSCHRIJVINGSGELD EN VERMINDERINGSATTESTEN

INSCHRIJVINGSGELD:

Te betalen op rekeningnummer BE60 0961 1129 3070 (S.A.M.W.D.) met vermelding van de naam van de leerling.

 • Jongeren t/m 17 jaar (leeftijd op 31/12/2018): €65
 • Jongeren verminderd tarief: €42
 • Volwassenen tussen 18 jaar en 24 jaar (leeftijd op 31/12/2018): €129
 • Volwassenen vanaf 25 jaar (leeftijd op 31/12/2018): €307
 • Volwassenen verminderd tarief: €129
 • Verlaagd inschrijvingsgeld voor mensen met Uitpas met kansentarief van Lier.
 • Jongeren die een tweede richting volgen of waarvan er al een ander gezinslid volledig inschrijvingsgeld betaalde, hebben recht op het verminderd tarief.

Het inschrijvingsgeld van de cursussen in eigen beheer (kleuterdans, instrument muziekinitiatie, moderne dans,...) staan telkens vermeld bij de cursus zelf. Dit inschrijvingsgeld is te betalen op rekeningnummer BE86 2300 5636 9750 (SAMWD/Inschrijving) met vermelding van de naam van de leerling.

Attesten om het verminderd inschrijvingsgeld te bekomen:

Alle attesten moeten gedateerd zijn in september 2018! Iedereen die samenwoont in eenzelfde leefeenheid (hetzelfde adres), krijgt het verminderd tarief.

 • Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen - verplicht ingeschreven als werkzoekende: attest VDAB "Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs.
 • Leefloon: attest OCMW
 • Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag: attest OCMW of pensioendienst
 • Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid: attest FOD betreffende een tegemoetkoming of een bankafschrift van de tegemoetkoming.
 • 66% arbeidsongeschiktheid: attest ziekteverzekering met vermelding '66% arbeidsongeschiktheid' OF attest RIZIV met vermelding 'artikel 100' OF een attest van het FOD met vermelding 'vermindering van verdienvermogen'.
 • Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%): attest FOD met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid (pijler 1) OF een attest van het kinderbijslagfonds OF een attest van het federaal agentschap kinderbijslag (uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van een handicap 66%).
 • Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin: verklaring van de directie van het tehuis of instelling OF het beschikkend gedeelte van het vonnis in het geval van een pleeggezin.
 • Erkend politiek vluchteling: attest van het commisariaat-generaal voor vluchtelingen en staatslozen OF bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de leerling verblijft OF identiteitsbewijs voor vreemdelingen. LET OP: de nationaliteit moet 'vluchteling' zijn!
 • Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming: attest ziekenfonds OF Uitpas met kansenstatuut (enkel voor inwoners van Lier).
 • Jongeren die in een andere academie reeds ingeschreven zijn in een ander domein: inschrijvings- en betalingsbewijs van de andere academie.