กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

Teacher and Education Personnel Development Group

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

เมนูบริการ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมไอยรา อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานงานวันครู ซึ่งวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 66 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

รางวัล/ผลงาน โรงเรียน