OIT มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA.pdf