OIT การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : O26 การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงระบบคุณธรรม

๑. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภา.pdf

2.เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ

๒. เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูง.pdf

3.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและกำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาปฏิบัติราชการตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๓. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกำกับดูแลให้ข.pdf

4.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีข้าราชการการ ที่ดีโดยมุ่งเน้นการประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

๔. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให.pdf