OIT การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

O24-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-.pdf