OIT การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf