OIT การปฏิบัติงาน : O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ.pdf
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ.pdf
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารบุคคล.pdf
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป.pdf
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2565.pdf