กลุ่มงานวัดและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1

บุคลากร

๏ เอกสารเกี่ยวกับการวัด

๏ และประเมินผล

๏ คลังข้อสอบ

๏ ผลการสอบ

๏ O-NET

๏ NT

๏ ข้อสอบมาตรฐานกลาง

กลุ่มงานวัดและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 - 3848 - 088 - 89 ต่อ 142 โทรสาร 02-