สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงได้จัดตั้ง ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์

วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกันร่วมกับโรงเรียนตาความเหมาะสมของแต่ละบริบท และรายงานมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงสร้างการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหารงานศูนย์เฉพาะกิจด้านการจัดการศึกษาทางไกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ และคณะทำงาน

บทบาทและภารกิจ ของ ศฉก. COVID-19 เขตพื้นที่การศึกษา
1. วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปสู่การปฏิบัติ

2. ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

4. ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียนตามความเหมาะสมของแต่ละบริบท

5. สรุป และรายงานผลการดำเนินงานต่อศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2371 6022
อีเมล์ dl-ict@samutprakan1.go.th

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 08 1122 2488
อีเมล์ staff@samutprakan1.go.th