SAMUT
PRAKAN1
LEARNING IN
COVID-19
PANDEMIC

ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่เป็นสาธารณภัย หัวหน้าสถานศึกษามีอำนาจสั่งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้ไม่เกิน 7 วัน โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อมีการปิดเรียน สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้

การศึกษาทางไกลผ่านระบบโทรทัศน์

การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล

แพลตฟอร์มการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

ดาวน์โหลด เอกสารต้นฉบับ

คลิก เพื่ออ่านรายงานฉบับเต็ม

สถานการณ์การระบาดในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

คลิก เพื่อเข้าระบบรายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2371 6022