ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19

ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Center for Digital Pedagogy Administration Corona Virus 2019 Outbreak หรือ CDPA)

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เผยแพร่ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยแนะนำให้สถานศึกษาดำเนินการ 6 ขั้นตอนดังนี้

1. สำรวจ Investigate

2. ช่วยเหลือ Aid

3. วางแผน Scheme

4. เตรียมพร้อม Prepare

5. จัดการเรียนการสอน Instruct

6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล Supervise and Evaluate
ดาวน์โหลดเอกสารแบบ pdf