Digital Platform

สมองออนไลน์ สติดิจิทัล


เราวิจัยชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์สร้างแอพพลิเคชั่น ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สู่ทีมนักพัฒนาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมคุณภาพ สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยแก้ปัญหาความต้องการของชุมชนมุ่งสู่เมืองน่าอยู่เมืองอัจฉริยะพร้อมกับการให้บริการที่ปรึกษา สนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมใหม่สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าร่วมเป็นเจ้าของระบบนิเวศแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างแท้จริง

เรียนรู้ | พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม | ปรึกษาเรา


เกิน 1 ล้านคนใน 500 เมืองทั่วโลกและอีกกว่า 4500+ เมืองที่ประชากรน้อยกว่า 1 ล้านคนกำลังใช้งานระบบนิเวศแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ไม่ได้ประสานการทำงานร่วมกัน

ทำอย่างไรจะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันได้?

บทบาทของเรา

การตลาดออนไลน์

บริการสนับสนุน

บริการให้คำปรึกษา