Permisjonsregler

Skolen vil oppfordre alle til å vise respekt for elevenes undervisningstid. Skoleruta sendes ut i god tid før hvert nytt skoleår. Foreldre/foresatte og ledere for aktiviteter av forskjellig slag må bestrebe seg på å legge feriereiser og tilstelninger, turopplegg m.m. til skolens vanlige ferier og fridager.

Når det foreligger særlige grunner, har foreldre/foresatte anledning til å søke sine barn fri. Ved behandling av slike søknader gjelder følgende retningslinjer:

  1. Klassestyrer kan i forståelse med lærerne som underviser i klassen gi en elev fri 1 dag
  2. Rektor kan i forståelse med klassestyrer gi en elev fri inntil 10 skoledager
  3. Søknaden om permisjon sendes skolen i god tid før en ønsker eleven fri
  4. Det er en forutsetning at de foresatte og eleven så langt råd er holder seg ajour med undervisningen under slike fravær
  5. Rektor skal registrere de søknadene som blir behandlet, og skolens årsmelding skal vise omfanget av permisjoner for elevene

Vedtatt av skolestyret i Kristiansand 18.05.99 og av skolestyret i Egersund 14.06.99

Endret av skolestyret i Kristiansand 12.01.04 og av skolestyret i Egersund 15.01.04