Ordensregler

Formål og gyldighet

Ordensreglementet tar sikte på å fremme samarbeid og trivsel, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet. Den som følger reglene bidrar til å fremme trygghet og læring både for seg selv og andre.

Reglementet gjelder i skoletiden og under arrangementer og turer som skolen har ansvaret for. Reglementet gjelder også på skoleveien og utenom skoletid dersom atferden får direkte innvirkning på skolegangen.

Reglene skal drøftes i klassene hvert år, og skal skriftlig gjøres kjent for elevene og de foresatte.

Regler

1. Skolen forventer at du er høflig og viser god oppførsel overfor dine medelever, skolens personale og andre du møter i skolemiljøet.

2. Dette gjør du ved at du

 • viser hensyn overfor de andre elevene og skolens personale
 • hjelper og beskytter dine medelever
 • møter presis til timene
 • etter beste evne forsøker å løse de oppgavene du blir satt til
 • har medansvar for å holde skoleområdet rent og ordentlig
 • behandler skolens og andres eiendeler med forsiktighet

3. Hver dag må du ha med deg

 • bøker og annet nødvendig skolemateriell

4. Elevene må ikke

 • drive med farlige leker som kan skade en selv eller andre
 • bruke upassende språk
 • plage, mobbe, trakassere eller diskriminere
 • forlate skolen eller skoleområdet uten at læreren har gitt lov
 • bruke slikkerier på skolens område uten etter avtale med lærer

5. Det er ikke tillatt å ha med eller bruke tobakk eller rusmidler på områder som skolen har ansvaret for eller ved arrangementer som skolen står for

6. Når det gjelder elevers bruk av mobiltelefon og andre elektroniske apparater på skolen, henvises til eget regelverk for dette

7. Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved sykdom skal skolen ha beskjed så raskt som mulig.

Gjentatt ugyldig fravær er brudd på reglementet for god orden og oppførsel og skal tillegges vekt når ordens- eller oppførselskarakterer fastsettes. Hovedgrunnlaget skal være orden og oppførsel siste halvåret. Elevens foresatte skal varsles ved ugyldig fravær, både ved gjentatt forsentkomming og annet fravær for å få klarlagt årsaker til dette fraværet. Dersom elevene kommer mer enn 15 min for sent til timen, registreres det fravær for hele timen. Ugyldig fravær kan være til nedsatt karkater i orden.

Når det er forsvarlig, kan skolen etter søknad gi den enkelte elev persmisjon i inntil 2 uker (friskoleloven § 3-13). Det viese til skolens permisjonsreglement.

Reaksjoner

Ved brudd på reglene ovenfor skal skolens ansatte rettlede elevene og prøve å legge til rette for at forholdet kan bli bedre. Elevene skal gis anledning til å gjøre opp for seg.

Tiltak som skolen kan benytte ved brudd på ordensreglene:

 • Muntlig irettesettelse
 • Muntlig melding til foresatte
 • Skriftlig irettesettelse med melding til foresatte
 • Pålegg om å møte på skolen utover vanlig skoletid
 • Pålegg om å utbedre skade som er forvoldt
 • Erstatningsansvar i henhold til regelverk om barns ansvar i skadeerstatningsloven og annet regelverk.
 • Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte, og/eller andre gjenstander som ikke skal være med på skolen. Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres til foresatte (ulovlige gjenstander leveres til politiet)
 • Bortvisning fra timen
 • Bortvisning for resten av dagen
 • Bortvisning for inntil 3 dager for elever på ungdomstrinnet
 • Hjemsending fra turer/ekskursjoner
 • Nedsatt karakter i orden og oppførsel

Grunnlag for vurdering i orden og oppførsel

"Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen.

Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr.

Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre."

Fra forskrift til friskoleloven § 3-5

Saksbehandling

Ved brudd på reglene skal det ikke benyttets andre reaksjonsmåter enn de som er nevnt ovenfor. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må ikke benyttes. Det blir ikke regnet som kroppslig refsing om en lærer tar i en elev for å stanse eleven eller vise eleven til rette, eller griper inn for å verne eleven eller andre.

Før det blir satt i verk reaksjon fra skolen skal eleven ha mulighet til å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen.

Bortvising kan bare skje overfor elever som alvorlig eller gjentatt bryter reglene og vil foregå etter følgende regelverk i friskoleleloven:

"§ 3-10 Bortvisning av elevar og tap av rettar

Skolen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga. På årstrinna 1 - 7 kan elevar visast bort for enkelttimar eller for resten av dagen, og på årstrinna 8 - 10 kan elevar visast bort i inntil tre dagar. Elever i vidaregåande opplæring kan visast bort i inntil fem dagar. Den daglege leiaren av skolen vedtek sjølv bortvisning etter å ha rådført seg med lararane til eleven. Med mindre styret fastset noko anna, kan dagleg leiar bestemme at lærarane skal ha mynde til å ta avgjerd om bortvisning frå eiga undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar. Foreldra til elevar på årstrinna 1 - 7 skal varslast før det blir sett i verk bortvisning for resten av dagen."

Bortvisning ut over resten av skoledagen er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens kapittel III – VI gjelder. Klagefrist er 3 uker fra vedtak om bortvisning er kjent.

Straffbare handlinger kan bli politianmeldt.

Disse reglene for god orden og oppførsel er vedtatt med hjemmel i:

Friskoleloven § 1-1,§ 3-9 og § 3-10.

Forskrift til friskoleloven § 3-7, § 3-12.

Skadeerstatningsloven § 1-1 og § 1-2.

Reglementer for god orden og oppførsel er godkjent av styret for

Samfundets skole, Egersund 05.12.2017 i sak 89/17

Samfundets skole, Sentrum AS 12.12.2017 i sak F81/17

Samfundets skole, Oftenes AS 12.12.2017 i sak F81/17

Samfundets skole, Dvergsnes AS 12.12.17 i sak F81/17