Inntaksreglement

Skolens formål

Samfundets grunnskole skal i forståelse og samarbeid med hjemmet:

  • hjelpe til med å gi elevene en sann kristelig oppdragelse på evangelisk-luthersk grunn
  • utvikle deres evner, åndelig og kroppslig
  • skaffe dem de kunnskaper og ferdigheter som bør være felles for alle Samfundets medlemmer
  • gi elevene god sosial kompetanse
  • gi dem god, tidsmessig allmennkunnskap

Samfundets grunnskole eies av Menigheten Samfundet og er opprettet for å gi medlemmer av menigheten et skoletilbud for sine barn. Skolen skal i sin undervisning bygge på det grunnlag som er lagt hos dem i dåpen, og hjelpe det enkelte barn så det kan komme til å kjenne seg selv og Gud rett, og komme til en bevisst og levende tro.

INFORMASJON OM SKOLEN

1. Generell informasjon

Skolen legger stor vekt på at foreldre som ønsker sine barn som elever ved Samfundets skole skal ha god kjennskap til skolens formål og de regler og instrukser som gjelder for skolen. Skolen tar utgangspunkt i at foreldre og elever har valgt skolen ut fra det særpreg skolen har, og dermed forventes det at elever og foreldre lojalt følger opp skolens undervisning og deltar i skolens opplegg og aktiviteter

2. Kristendomsundervisning

Samfundets skole er en livssynskole, forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse og menighetens grunnregler. Undervisningen drives i tråd med egen læreplan for kristendomsfaget. Skolen har et forkynnende kristendomsfag og skal gjennom undervisningen ivareta menighetens dåpsopplæring. Det vil si at målet med faget ikke bare er å gi kunnskap om, men også å gi opplæring i og til en bevisst tro. Kristendomsfaget er obligatorisk, og det gis ikke fritak for dette.

3. Skolepenger

Barn av foreldre som er medlem av Samfundet er fritatt for skolepenger. For alle andre elever betales skolepenger i henhold til vedtatte regler.

OPPTAK

4. Opptak av elever

Opptak av elever skjer i samsvar med friskolelova § 3-1.

Ved oversøkning vil opptak vil skje etter følgende prioritering:

1) Barn av medlemmer i menigheten

2) Barn som er medlemmer av menigheten

3) Barn av personer som søker tilslutning til menigheten

4) Barn som søker tilslutning til menigheten

5) Barn døpt i menigheten, men som ikke lenger står i menigheten

6) Andre barn

Ved oversøking vil plass innenfor de ulike prioriteringsgruppene rangeres etter loddtrekning. Søknad om elevplass sendes rektor.

5. Søknadsfrist

Opptak av elever som kommer inn under de fem første prikkpunkter i punkt 4, er unntatt for søknadsfrist (jf rundskriv UDIR 5-2010, punkt 5). For andre barn er søknadsfristen 1. mai. For sent innkomne søknader vil ikke kunne bli behandlet.

6. Ansvar for opptak av elever

Rektor behandler søknaden i henhold til punkt 4 og 5. Rektor inviterer til et møte for å informere om skolen. Søknaden sendes Skolestyret til avgjørelse. Vedtak om opptak eller avslag på søknad om opptak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel III-IV gjelder. Klagefrist på vedtak er 3 uker fra vedtaket er kjent. Avgjørelsen kan ankes til Fylkesmannen.

7. Opphør av elevplass

Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en grunnskoleelev i særlige tilfeller flyttes til en offentlig skole. Før det blir gjort vedtak om å flytte eleven skal andre tiltak være prøvd. Hjemkommunen til eleven gjør vedtak.

Når det i forhold til inngått avtale om betaling av skolepenger foreligger vesentlig betalingsmislighold kan skolen si opp avtalen, og retten til elevplass bortfalle. Skolestyret gjør vedtak om bortfall av elevplass.

Vedtak om overføring til offentlig skole og opphør av elevplass er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel III-IV gjelder. Klagefrist på vedtak er 3 uker fra vedtaket er kjent. Vedtak kan ankes til Fylkesmannen.

8. Fremskutt/utsatt skolestart

Grunnskoleopplæringen skal til vanlig ta til det året barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnets utvikling, kan skolestart utsettes ett skoleår. Dersom barnet fyller 5 år innen 1. april, kan barnet etter sakkyndig vurdering begynne på skolen ett år før. Søknad om fremskutt/utsatt skolestart sendes elevens hjemkommune.

Inntaksreglementet er godkjent av styret for

Samfundets skole Egersund 08.11.2016 i sak 72/16

Samfundets skole, Sentrum AS 25.10.2016 i sak F069/16

Samfundets skole, Oftenes AS 25.10.2016 i sak F069/16

Samfundets skole, Dvergsnes AS 25.10.2016 i sak F069/16