Plenums-sone

The plenary zone will be used by the teachers to deliver short lectures or important information to the students, and it will also be used for lectures performed by the students. The zone is also used to summarize student works in front of the whole group, in order to make each student’s knowledge available to all students.

Den første læringssonen har vi kalt plenums-sone. Dette arealet er først og fremst beregnet til lytting og felles samlinger. Skolen har i flere år hatt et slikt areal til alle klassene ved skolen, og vi har en del erfaringer med bruk av amfi.

Fordelen med å samle elevene på denne måten, er at alle sitter tett og er nær læreren. Når elevene sitter her i plenum, skal de fleste være stille og høre på det som foregår foran. Fokus er på læreren eller eventuelt elever som taler.

Utfordringer er hvis denne sekvensen i amfiet blir for lang med monolog av læreren. Derfor vil vi i FCL-prosjektet ha fokus på at amfiet skal brukes i begrenset omfang. Når er forelesning velegnet, og når kan undervisningen med fordel tilrettelegges på en annen måte, er viktige spørsmål å stille. Hvis man ønsker å ha så aktive elever som mulig, bør generelt læreren snakke mindre.

  • Amfi brukes kun til forelesning av lærer, film, elevfremføringer o.l. fellesaktiviteter

  • Her skal elevene sitte stille og lytte

  • Elevene kan ta notater

  • Lærer sørger for at amfi brukes i begrenset omfang

  • Vi prøver ut digital skjerm og visningsskjerm som står foran

  • Elevene må ikke forstyrre hverandre

  • Amfiet skal ikke brukes som arbeidsplass eller gruppeplass.


Her i plenums-sonen kan det være aktuelt med forelesninger eller elevfremføringer. Læreren kan presentere nye oppgaver og utfordringer (start-fasen) som elevene skal jobbe med eller kan samle elevene til en oppsummering ved avslutning av ei arbeidsøkt (delings-fase og oppsummerings-fase). Her kan en samle hele klassen til filmfremvisning og instruksjoner. Ved bruk av den digitale skjerm, kan en kjøre konkurranser, avstemninger, elevrespons o.l. i plenum. Ekstern forelesning gjennom Skype eller Google Meeting kan også gjennomføres her. Det er en vanlig skriveflate til disposisjon i tillegg til digital skjerm.

Alle elever lærer på ulike måter. Med en interaktiv skjerm har læreren mulighet til stimulere flere sanser hos elevene. Dette gjøres ved at budskap kan forsterkes ved hjelp av skrift, lyder, bilder, videoer, animasjoner og interaktive multimedier. Denne bredden gir en unik mulighet for å tilpasse visuelle, auditive, taktile og kinestetiske læremåter. (Kristina Rummelhoff: https://blogg.interactive.no/laering-og-interaktivitet-i-klasserommet)