Konversasjons-sone

The conversation zone is a place for discussions led by the teacher or one of the students. Our emphasis in this zone will be to develop critical thinking, respecting different perspectives, moderation and democratic principles among the students.

Konversasjons-sonen ligger rett foran amfiet. Det organiseres slik at en bruker den første raden i amfi i tillegg til krakker som plasseres i en sirkel. Dette er også noe vi har erfaring med.

Her kan ulike faglige, sosial og etiske emner tas opp til drøfting i samlet klasse. Elevene øves opp til å ta ordet og argumentere for sitt syn. De trenes på å ha et lengre innlegg og kort replikk på andre elevers innlegg. Ulike løsninger kan tas opp til avstemming. En elev eller lærer er innleder og igangsetter.

  • Alle sitter i en ring, og alle kan se alle

  • Vi øver på innlegg og replikk. Innlegg markeres med å rekke opp 1 finger og kan ha en viss varighet, mens replikk markeres med 2 fingre og skal være kort.

  • Rundeprinsippet er en mulighet der vi går rundt ringen og alle får ordet. Da er det lov til å si pass hvis en ikke ønsker ordet.

  • En elev eller læreren bør være ordstyrer. Vedkommende skal presentere emnet eller problemstillingen som skal drøftes og holde kontroll på innlegg og replikk.

  • Det er et mål at alle i gruppa skal delta i samtalen.

  • Respekt for hverandre og forståelse for ulike synspunkter skal prege samtalekulturen.

  • Dette er en sone til oppøving av kritisk tenkning.

  • Her skal en legge vekt på demokratiske prinsipper f eks ved avstemming. Elevene kan få innsikt i ulike flertalls-alternativer: simpelt flertall, alminnelig flertall, absolutt flertall, kvalifisert flertall o.l.