Utveksle

Utveksle

I fremtidens klasserom er det viktig å legge til rette for et godt samarbeid med andre. Et godt samarbeid skjer når gruppen undersøker, skaper og presenterer. Kvaliteten på samarbeidet kjennetegnes ved eierskap, felles ansvar og at beslutninger tas i gruppa. IKT kan hjelpe å skape en rikere måte å kommunisere og samhandle på. Samhandling i det 21. århundrets klasserom er ikke begrenset til personlig og synkron kontakt, men tar vel så mye plass på nettet og i det asynkrone rom.

Hovedpoeng

  • Et likeverdig samarbeid: Å lære å samarbeidet er kanskje et av de mest verdifulle ferdighetene et barn kan lære. Å utvikle denne ferdigheten i skolen (ved at f.eks. eldre elever underviser yngre) kan bidra til å styrke elevenes samfunnsansvar.
  • Samarbeid mot bedre inkludering: Samarbeid i grupper kan lære elever å ta mer hensyn til hverandre.
  • Læring gjennom lek: Å leke er vanlig blant alle barn. Digitale spill og simuleringer kan blir brukt som introduksjon til mer engasjert læring.
  • Samhandling på nett: Utveksling av informasjon kan også skje etter skoletid via f.eks. LMS og overvåkede eller styrte sosiale nettverk.
  • Ved å la ideer fly: Brainstorming er en viktig sosial aktivitet. Den tillater elevene å utforske deres naturlige kreativitet og forestillingsevne.

Nyttig utstyr

  • Interaktive tavler
  • Samarbeidsplass med prosjektør
  • Programvare for tankekart
  • Tavle for brainstorming