Bruk av utstyr

240 m2 til et pedagogisk laboratorium. Arealet er delt inn i sju læringssoner der DEN TRANSCENDENTE SONE er én arena for læring (se også vedlegg). Her skal vi fylle arealet med utstyr som VR, AR, roboter og annet utstyr til opplæring innen programmering, makerspace, iPad/PC til spillbasert opplæring, mekatronikk o.l.

Utforskende undervisning (inquiry) har skolen stor erfaring knyttet til matematikkfaget. Det skal vi nå implementere i flere fag. Planen er å utvide prosjektet med hele ungdomsstrinnet fra 2020.

I matematikk peker den nye læreplanen på kjerneelementene: Utforskning og problemløsning, der bl a algoritmisk tenkning blir trukket frem og Modellering og anvending, der en skal lage modeller og prøve dem ut. I kompetansemålene for 8.-10. klasse nevnes spesifikt: utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering og bruke programmering til å utforske matematiske eigenskapar og samanhengar. I naturfag er Teknologi et kjerneelement som inkluderer programmering og modellering. Under kompetansemål etter 10. trinn nevnes spesifikt: utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker, utforske og drøfte noen utfordringer digitale systemer kan løse og skape, designe og lage et produkt som løser et definert problem og bruke programmering til å simulere naturfaglige problemstillinger.

Programmering er også nevnt i andre fagplaner bl a musikk: skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder, og presentere prosess og resultat ved bruk av relevante fagbegreper. Vi har i dag stor kompetanse på bruk av teknologi i musikkundervisningen, og vil prøve ut andre programmeringsmuligheter i faget.

Micro:bit ønsker vi spesifikt å knytte til matematikk og naturfag som er nevnt over. Men gjennom tilleggsutstyret knyttet til micro:bit, ønsker vi å prøve ut bruken mot andre fag knyttet opp mot kompetansemålene.

Sphero, EdSTEM, Robotis Stem og CoDrone er aktuell å knytte opp mot norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag m.f. Matematikk og naturfag er allerede nevnt, men kompetansemålet: informere, fortelle, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig i norsk er svært aktuell å knytte til bruk av robotene. Her kan elevene få trening i å programmer robotene, la dem utføre oppdraget og til slutt lage en logg eller beskrivelse av opplegget. Vi oppfatter at større grad av tverrfaglighet kan gjennomføres ved hjelp av programmering og bruk av teknologisk utstyr.

Bruk av Sandbox kan bl a brukes i samfunnsfag i kompetansemålet: bruke digitale ressursar til å designe og utvikle samfunnsfaglege produkt. Det er utstyr der elevene kan bygge landskap i den virkelige verden og legge inn ulike elementer som vei, vann, fjell, vulkaner, byer o.l. og med digitalt utstyr overføre dette til den virtuelle verdenen. Dette kan danne utgangspunkt for drøftinger av ulike samfunnsfaglige emner knyttet til kompetansemålene under geografi, samfunnskunnskap og kanskje også historie.

Valgfagene og tilvalgsfaget arbeidslivsfag vil vi fortsette å tilby i 2019/20 der både programmering, teknologi i praksis og Lego Mindstorms vil kunne knyttes mot Den transcendente læringssonen i tillegg til innkjøp av andre robot-typer. Fra 2020 vil den nye læreplanen med Fagfordypning i matematikk og Arbeidslivsfag også være knyttet sterkt opp mot programmering og teknologi. Vi vil peke på følgende kompetansemål under matematikk: bruke teknologi som verktøy for kunnskapssøking, kommunikasjon, kreativitet og læring i matematikk - utforske, planlegge og modellere situasjoner knyttet til temaer innen samfunn og arbeidsliv og presentere og argumentere for resultatene - lage, utføre og presentere oppgaver knyttet til sannsynlighetsregning - utforske og representere kombinatoriske problemer og diskutere, planlegge, lage og vurdere spilldesign og egne spill. Og i Arbeidslivsfag nevnes: bruke fagbegreper, arbeidsmetoder, verktøy, materialer og teknologi tilpasset arbeidsoppdrag og begrunne valg ogsamarbeide, fremme forslag og delta i beslutninger i et arbeidsfellesskap

Ungdoms-teamet har arbeidet noe med fagfornyelsen, og vi oppfatter at prosjektarbeid, tverrfaglighet og temaarbeid har fått en fornyet fokus. Vi har mye erfaring fra L97-planen på tverrfaglighet og fagovergripende emner, og ser med glede frem til å ta fatt på de tverrfaglige temaene som er spesifikt nevnt i den nye læreplanen. Utfordringen i prosjektet futureclassroomlab.no blir å utforske hvordan teknologi/programmering være en naturlig del av læringen i disse tverrfaglige emnene. Vi har også erfaring fra alderblandede grupperinger i slike fagovergripende emner, og det ønsker vi også å bygge videre på.

FCL-prosjektet involvere hele klassen, både gutter og jenter, i alle fag og innenfor alle sju læringssonene. Vi vil vektlegge at alle elever, begge kjønn, også skal bruke Den transcendente sone med teknologi, roboter, spill o.l.

til løsning av både fag-spesifikke emner, men også fagovergripende temaer. Et skuespill i norskfaget kan f eks løses med programmering av roboter som filmes og være en måte å løse oppdaget på, mens andre løser det ved animasjonsfigurer innenfor record-sonen.

Et rikt utvalg med ulike teknologisk produkter innenfor Den transcendente sone gir flere individuelle muligheter for den enkelte elevs kompetanse. Noen kan f eks velge Sphero roboten med lavere kompetanse til inngang enn EdSTEM og ROOTIS STEM som kanskje kan utfordre elever med høyere programmeringskompetanse.

 Sphero er en lavterskelmulighet for lærerne som kvier seg for/er skeptiske til programmering i skolen. Det er enkelt å komme i gang og tar programmeringen ut av skjermen. Sphero har også mye videomateriell som gjør det enkelt å komme i gang. Sphero er et suverent verktøy for å avmystifisere programmeringen.

 Micro:bit har vi brukt i programmering valgfag der aktuelle lærere har en del erfaring. Nå vil vi utvide tilbudet og ta micro:bit inn i alle fag og for hele klassen, og prøve ut hvordan læreplanens kompetansemål kan realiseres gjennom programmering av micro:bit og det tilleggsutstyret vi ønsker å prøve ut.

 Edison EdStem og Robotis Stem er programmerings-roboter. Vi har erfaring fra programmering i Lego Mindstorms EV3 i tilvalgsfaget: Arbeidslivsfag, der elevene har deltatt i konkurransen First Lego League og vunnet flere nasjonale priser for både prosjekt og programmeringsresultat. 10 kasser med Lego

Mindstorms (verdi ca 30.000 kr) overtar vi i det nye FCL-prosjektet, og vi ønsker i tillegg å utvide utprøvingen med andre roboter som EdStem og Robotis Stem slik at lærere og elever kan utvide sin programmeringskompetanse.

 Bloxels Team Builder er fysiske brett som brukes i forbindelse med programmering av Bloxels App for iPad. På disse brettene bruker en fargede brikker for å lage elementer i spillet. Spillbasert opplæring er en del av FCL-prosjektet.

 Sandbox er utstyr til AR (augmented reality)-delen av FCL-prosjektet. Teknologien gir mulighet til å kople den virkelige verden med den teknologiske virtuelle verden. Skolen har allerede kjøpt inn noe VR-utstyr og knyttet samarbeid med 3DL/App Studio AS. Vi holder på å forhandle med NT-gruppen om utprøving av Sandbox og AR sammen med to forskere fra UiA avdeling Grimstad. Hvis dette skal realiseres, trenger vi dette AR-utstyret.

 Apple iPad er nødvendig i forbindelse med programmeringen av de overnevnte punktene.

 CoDrone Pro er innendørs droner som brukes til programmering. EdStem, Robotis Stem og Lego Mindstorms er nyttige i 2D, CoDrone Pro vil utvide vår programmeringskompetanse til 3D-perspektivet.

Planlagt innkjøp av utstyr til Den transcendente sone:

Sphero BOLT Power Pack (15 stk Sphero BOLT)

20 BBC micro:bit Startpakke (inkl. USB-kabel og batteri med holder)

ElecFreaks micro:bit Starter Kit Club Bundle (10 stk med micro:bit)

ElecFreaks micro:bit Tinker Kit (20 prosjekter) (komplett startpakke med micro:bit)

ElecFreaks micro:bit Smart Home Kit (5 prosjekter) (uten micro:bit)

Edison EdSTEM Class Pack - komplett klassesett fra Edison ink. 30 roboter

Kitronik E-Textiles Kit for BBC micro:bit

Bloxels Team Builder 5-Pack

Robotis Stem Level1 + level 2 (10 stk)

Sandbox

6 Apple iPad 32 GB

6 CoDrone Pro