นิทรรศการทางวิชาการ

และเวทีกลางหอประชุม

1.ใบสมัครและกำหนดการแข่งขันทักษะ.pdf

1.ใบสมัครและกำหนดการแข่งขันทักษะ

2.กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประถมศึ.pdf

2.กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประถมศึกษา

3.ใบส่งรายชื่อแข่งขันทักษะ.pdf

3.ใบส่งรายชื่อแข่งขันทักษะ

4.ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ.pdf

4.ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

5.ผังโรงเรียนสามชุกรัตนฯ.pdf

5.ผังโรงเรียนสามชุกรัตนฯ

6.กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ.pdf

6.กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ

7.ผังรายการการแสดงเวทีกลาง.pdf

7.ผังรายการการแสดงเวทีกลาง

ผังที่นั่งสถานที่หอประชุม.pdf

ผังที่นั่งสถานที่หอประชุม


.ผังสถานที่จัดนิทรรศการวิชาการ 62.pdf

ผังสถานที่จัดนิทรรศการวิชาการ 62


เกณฑ์แข่งขันทักษะระดับประถมศึกษา

1.เกณฑ์การแข่งขัน[ภาษาไทย].pdf

1.เกณฑ์การแข่งขัน[ภาษาไทย]

2.เกณฑ์การแข่งขัน(คณิตศาสตร์).pdf

2.เกณฑ์การแข่งขัน(คณิตศาสตร์)

3.เกณฑ์การแข่งขัน(วิทยาศาสตร์).pdf

3.เกณฑ์การแข่งขัน(วิทยาศาสตร์)

4.เกณฑ์การแข่งขัน(สังคมศึกษา).pdf

4.เกณฑ์การแข่งขัน(สังคมศึกษา)

5.เกณฑ์การแข่งขัง( ภาษาอังกฤษ).pdf

5.เกณฑ์การแข่งขัง( ภาษาอังกฤษ)