กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวิยะดา ขวัญแก้ว
https://sites.google.com/samchukratana.ac.th/kaichemsp

ครูพูลศิริ สรหงษ์
https://sites.google.com/samchukratana.ac.th/phulsiri

ครูอดุลย์ เข็มเพ็ชร
https://sites.google.com/view/aosaos

ครูยุทธ ศรีบุญมี
https://sites.google.com/samchukratana.ac.th/youth

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

งานธุรกิจ

งานคอมพิวเตอร์

งานเกษตร

งานอุตสาหกรรม

งานคหกรรม

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

กลุ่มสาระศิลปะ

สนับสนุนการสอน

งานบรรณารักษ์

งานแนะแนว