ประกาศโรงเรียน

31 มีนาคม 2566   -   เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566

31 มีนาคม 2566   -   เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566

28 มีนาคม 2566   -   เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566

27 มีนาคม 2566   -   เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1(นอกเขตพื้นที่บริการ) ประจำปีการศึกษา 2566

17 มีนาคม 2566   -  เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566 

17 มีนาคม 2566   -  เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1(นอกเขตพื้นที่บริการ) ประจำปีการศึกษา 2566

17 มีนาคม 2566   -  เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1(ในเขตพื้นที่บริการ) ประจำปีการศึกษา 2566

16 มีนาคม 2566   -  เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1(ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ดนตรี/ศิลปะ) ปีการศึกษา 2566

13 มีนาคม 2566   -  เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1(ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ดนตรี/ศิลปะ) ปีการศึกษา 2566

8 มีนาคม 2566   -  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษทางภาษาต่างประเทศ) ปีการศึกษา 2566
22 กุมภาพันธ์ 2566   -  เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษทางภาษาต่างประเทศ) ปีการศึกษา 2566

20 กุมภาพันธ์ 2566   -  เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์

ยื่นความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 256

ม.1 (ในเขตพื้นที่บริการ)

ม.1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)

ม.1 (ความสามารถพิเศษ)

ม.4 (ทั่วไป)

ปวช.1 (ทั่วไป)

นโยบายและแนวปฏิบัติ