กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ (VISION)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษา สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. จัดแหล่งการเรียนรู้และเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้

3. ส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้

VTR กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561

วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากโรงเรียนสตรีพัทลุง

มุทิตาจิตครูเกษียณ

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15

ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 159 ถนนบรรพปราการ

ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย 57170