ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.ปลายเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2562

ประกาศ การจัดสอบ GIFTED MATH ม.1

ปีการศึกษา 2562

นักเรียนได้รับรางวัล

จากการทดสอบ"เสริมปัญญา" ปีการศึกษา 2562

ครูผู้สอน

กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้

กิจกรรม นักเรียนศูนย์วิทย์ ม.ต้น

Gifted Math

<iframe width="760px" height="500px" src="https://sway.office.com/s/adHdP2Nqmjl9ZO3o/embed" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" max-width="100%" sandbox="allow-forms allow-modals allow-orientation-lock allow-popups allow-same-origin allow-scripts" scrolling="no" style="border: none; max-width: 100%; max-height: 100vh" allowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe>