กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

กีฬากลุ่ม 1

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ริมกกเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

งานนำเสนอไม่มีชื่อ

กิจกรรมมอบรางวัลหน้าเสาธง แก่นักกีฬา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

110 ปีสามัคคี ร้อยใจวิ่งเพื่อแม่


นักกีฬาโรงเรียนสามมัคคีวิทยาคม


นักกีฬาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเยาวชนจังหวัดเชียงราย