กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

...... Welcome Foreign Language Department ......

อบรมเชิงปฎิบัตรการโปรแกรมลงประวัติครู.mp4

การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบบันทึกประวัติการปฎิบัติงานข้าราชการครู 2561

คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เป็นเอกสารที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำขึ้นสำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมง การปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

credit : รูปงานโสต ส.ว.ค.

มอบรางวัลศิลปหัตถกรรม 61.mp4

การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2555 นับเป็นครั้งที่ 62 และครบรอบ 100 ปี (นับตั้งแต่เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455)

credit : รูปงานโสต ส.ว.ค.

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ : ภาษาที่สอง

การเรียนภาคภาษาฝรั่งเศส

หน้าเว็บหลัก

การเรียนภาคภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาคภาษาจีน