ระบบขออนุมัติใช้ห้องเรียน Digital D4D

Samakkhi witthayakhom School

ระเบียบการขอใช้ห้องเรียน Digital D4D Samakkhi witthayakhom School

วิธีการขอใช้ห้องเรียน Digital D4D

กรอกแบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้ห้องเรียน Digital D4D โดยสามารถเข้าไปกรอกได้ที่ระบบขออนุมัติใช้ห้องเรียน Digital D4D ระบบขออนุมัติใช้ห้องเรียน Digital D4D ควรดำเนินการล่วงหน้าก่อนวัน

ขอใช้บริการ อย่างน้อย 3 วันทำการ เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ และบุคลากรควบคุม ดังนั้น หากดำเนินการกระชั้นชิดอาจจะเกิดปัญหา เช่น มีการใช้งานกิจกรรมอื่นของทางโรงเรียน อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการได้


หลักเกณฑ์การขอใช้ห้องเรียน Digital D4D

1. ต้องเป็นกิจกรรมด้านวิชาการ หรือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ โรงเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ตลอดจนศีลธรรมอันดีงามและ ความสงบเรียบร้อยของสังคม

2. ผู้ขอใช้ต้องปฏิบัติตาม “ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องเรียน Digital D4D Samakkhi witthayakhom School” ดังนี้

2.1 รับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้ห้องเรียน Digital D4D Samakkhi

witthayakhom School และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2.2 ประตูเข้า-ออก ให้เข้าทางประตู 2 และออกทางประตู 3 และประตู 4 เท่านั้น

2.3 นั่งเก้าอี้ตามหมายเลขที่จองไว้

2.4 ปิดโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนผู้อื่น

2.5 ห้ามส่งเสียงดัง

2.6 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้อง

2.7 ห้ามทำลายทรัพย์สิน

2.8 ห้ามเข้าห้องควบคุม

2.9 ช่วยกันรักษาความสะอาด

3. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการเป็นหมู่คณะ จำนวนตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป

4. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ห้องเรียนหรืออุปกรณ์ โรงเรียนจะเรียกเก็บค่าเสียหายตามจริง


ผู้มีสิทธิขอใช้ห้องเรียน Digital D4D

1. หน่วยงานของโรงเรียน

2. บุคลากรของโรงเรียน

3. สมาคมต่างๆ ของโรงเรียน

4. หน่วยงานภายนอกโรงเรียน


ค่าธรรมเนียม

เนื่องจากการให้บริการห้องเรียน Digital D4D มีต้นทุนในการใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูง และต้องมีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ และรักษาความสะอาดอย่างดี รวมทั้งต้องมีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและให้บริการ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน จึงจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการ ดังนี้

- ชั่วโมงแรก 5,000 บาท

- ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 1,000 บาท

(กรุณาชำระผ่านธนาคารกรุงไทย รหัสสาขา504 ชื่อบัญชี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พัฒนาสามัคคี 2015 เลขบัญชี 504-0-87367-0)

1. กรณีไม่เรียกเก็บ

1.1. กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ของโรงเรียนขอใช้บริการเพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน กิจกรรมส่วนรวมของโรงเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากโรงเรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนเป็นหมู่คณะใหญ่ คาบเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การปฐมนิเทศ การจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

1.2. บุคลากรของโรงเรียนขอใช้บริการ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร เพื่อจัดกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ที่ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุน เฉพาะในเวลาราชการ

2. กรณีลดค่าธรรมเนียม

2.1. สมาคมต่างๆ ของโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมที่หารายได้ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน ที่ได้รับอนุมัติจากโรงเรียน

2.2. บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก ที่จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนโรงเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากโรงเรียน

3. กรณีเรียกเก็บ

3.1. บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก

3.2. บุคลากรของโรงเรียน ขอใช้บริการ เพื่อจัดกิจกรรมส่วนตัว ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร