กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

slide001

การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงานบูรณาการด้วยกล่องสมองกลของนักเรียน

วันที่ 18 กันยายน 2561

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้กับนักเรียน

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561