Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมเตรียมงานกีฬาสี 2562 /วันที่ 14 พ.ย. 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการระดับชั้น ม.4 ทำความดีเพื่อสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมผู้ปกครองครู ปีการศึกษา 2/2562

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มอบเกียรติบัตรห้องเรียน ดีเด่น ด้านความสะอาด ภาคเรียนที่ 1


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นำนักเรียนเข้าร่วมรับการฝึกจิตและพฤติกรรม ภายใต้โครงการผู้นำปฏิบัติธรรมฯ

วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธี“ศิระกรานพระแม่เจ้า น้อมเกล้าเฉลิมชนม์”

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการเสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีเทิดพระคุณแม่ ระดับชั้น ม. 3

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

หนังสือแจ้งการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2.2562 (1).pdf
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน.pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


425-2562-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูช่วยเหลือนักเรียน 2562.pdf

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2562

381-2562-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562.pdf

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประชุมผู้ปกครอง 1/2562

441-2562-คำสั่งมอบหมายให้ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562.pdf

คำสั่งเวรประจำวัน

1363-2562-คำสั่งแต่งตั้งเวร และผู้ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ ตุลาคม - ธันวาคม (ชาย).pdf

คำสั่งเวรครูชาย

1387-2562-คำสั่งแต่งตั้งเวร และผู้ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ ตุลาคม - ธันวาคม (สตรี).pdf

คำสั่งเวรครูสตรี

เพลงบรรดาเรา