กลุ่มนโยบายและแผน

Policy and Planning Group

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เอกสารเผยแพร่

เล่มแผน65(ฉบับสมบูรณ์).pdf
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน ศ.pdf
เล่มรายงานการตรวจราชการ ศธ กรณีปกติ รอบที.pdf
เล่มรายงานการตรวจราชการ ศธ รอบที่ 2 64 ส่งศธ.pdf
เล่มรายงานการตรวจติดตาม เพื่อสนับสนุนการ.pdf
รายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายเร่งด่วนข (ปชส).pdf
เล่มการตรวจราชการ ศธ รอบที่ 1-2565 (แบบ รต 65).pdf
แนวทางการดำเนินงาน-ตามโครงการสนับสนุนค่า.pdf
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.pdf
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแ.pdf
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์2565.pdf