ข่าวประชาสัมพันธ์

โคโรน่า 2019 

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 - 2565

ประกาศผลระบบดูแล ปี 65.pdf
ประกาศผลระบบดูแล ปี 64.pdf
ประกาศผลระบบดูแล ปี 63.pdf
ประกาศผลระบบดูแล ปี 61.pdf
ประกาศผลระบบดูแล ปี 62.pdf
มาตรการป้องกันโควิด-19 สพป.สกลนคร เขต 3.pdf

มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระเบียบช่วยเหลือนักเรียน-2564 (1).pdf
คู่มือการดำเนินงานออกกลางคัน-2566 จริง.pdf

แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 

คู่มือสภานักเรียน.pdf

คู่มือการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์.pdf

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

แนวทางมาตรการความปลอดภัย สพป.สน.3.pdf
คู่มือฟัน.pdf

คู่มือแนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้
(วิถีชีวิตใหม่ New Normal)

คู่มือความปลอดภัย.pdf

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา

คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล_New.pdf

คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน-2.pdf

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชา.pdf

แนวทางการรักษาความความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข

คำสั่ง พระราชทาน.pdf

คู่มือแนวทางการดำเนินงาน โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพรุยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระดับจังหว.pdf
F_คู่มือแนวทางลดและป้องกันฝุ่น2.5 โรงเรียน.pdf

แนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5

ยกเลิก ปพ.pdf

ประกาศยกเลิก ปพ.

แบบตรวจสอบสภาพความเสียหาย.pdf

แบบตรวจสอบสภาพความเสียหายกรณีขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

DramaAddict_Covid_Ebook.pdf

คู่มือรับมือโควิด 2019

คู่มือโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf

แนวทางการพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ

คู่มือการปราบการค้ามนุษย์และคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์.pdf

คู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์
และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์