วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เเก่ นางนันปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 18 ศูนย์เครือข่าย เเละ ผอ.กลุ่ม เเละเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการประชุมหารือข้อราชการ

มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมใจปลูกต้นไม้ภายในสำนักงานเขตพื้นที่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ "รวมใจ ไทยสกล 3 ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยบุคลากรในสังกัด 74 คน ปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร จำนวน 200 ต้น

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิตสพป.สน.3 โดยมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 338/2565 ณ 2 มีนาคม 2565 พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์กุลวงค์ และนายจารุบุตร อุปพงศ์กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ให้การร่วมประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯระยะแรกโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนแก้ไขปัญหนี้หนี้สินครูผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ดำเนินการฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์การทำงาน ภายในอาคารและนอกอาคาร เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการจำดัดเชื่อโรคและการแพร่ระบาดโดยดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและผู้ติดต่อราชการ ได้มีความมั่นใจในการเข้ามาทำงานและรับบริการ

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดกิจกรรม "ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม " และประกาศเจตนารมณ์ ห้ามนำถุงพลาสติค แก้วพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
.