วิสัยทัศน์

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระที่มุ่งบริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ ครม. ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


รูปภาพกิจกรรม