หนังสือราชการ

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

หนังสือส่ง

แบบรายงาน

...เต็มใจ

ให้คำปรึกษา

เพื่อพัฒนาองค์กร...

วิสัยทัศน์..

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระที่มุ่งบริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ ครม. ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี