ทีมงานนักเรียนโสตทัศนูปกรณ์

นาย พงศภัค บัวคำ (ขิง)

ประธานนักเรียนโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้าฝ่ายภาพเคลื่อนไหว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นาย นภสินธ์ จันทร์เจริญสม (โก้)

รองประธานโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้าฝ่ายคลังภาพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาว รวิสรา ตระกูลดิษฐ์ (ไกด์)

รองประธานโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้าฝ่ายภาพนิ่ง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นาย วรพรต ศรีมหาดไทย (พรต)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องเสียง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นาย สรรเพชญ์ นิสัยสม (เพชญ์)

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


นาย วัชรากร สมถวิล (ต่อ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นางสาว โชติรส นาคสาม (คริสต์มาส)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นาย ก้องชัย อิ่มสุริยวงศ์ (อู๋)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


นางสาว วรีพร วงศ์รัตน (หมิว)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ด.ญ.ณัฏฐ์นรี สุทธิเชษฐ์ (เบียร์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ด.ช.วงศกร โสภาประสิทธิ์พล (ริว)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ด.ช.กิตตินนท์ อรรคสุทธิกุล (นนท์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ด.ช.ถิรวัฒน์ คลังนาค (ไอซ์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ด.ญ.เมธาดา อินทิม (มิ้ว)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ด.ญ.วรรณิษา ศิริมงคล (วรรณ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ด.ญ.เพชรทอง สุขเกษม (บีม)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2