คณะผู้บริหารโรงเรียน

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวศรีจันทร์ แดงประสิทธิพร

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางยุวดี สมศรี

นางสุดฤทัย อินทรนวล

นางเยาวภา อุส่าห์ฤทธิ์

ส.ต.ท.วินัย พงษ์ศิริ

นางสาวจิตติมา จันโททอง

นางสาวกนกวรรณ บุตรตา

นายจักรกฤษ คำพวง

นางสาวปิยวรรณ อุทัยธรรม

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาววิมล อยู่พิพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกันยา ตันนิรัตร์

นางสาวอริสรา สาททอง

นางสาลินี เรืองจุ้ย

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ตันติสาโร

นางอัมพิกา เปลี่ยนบุญชู

นายกิตติพงค์ ทาปง

นางสาวจินตนา ศรภักดี

นางสาวพิชชาพร เอกดำรงกิจ

นายวิฑูรย์ แซ่ล้อ

นางสาวธัญชนก แก้วเจริญ

นางสาววันวิสาข์ ขำวิจิตร

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวสิริกาญจน์ บุญเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุนันทา ปฤกษากร

นางวิไลวรรณ ชูเลิศ

นางวิกานดา แก้วไสทับ

นางสาวจิรภา ผาตินาวิน

ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาส

นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

นางสาวเบญจวรรณ แจ่มกระจ่าง

นางสาวกัญญาณี ใบเนียม

นายพัสกร คงกินเก

นางกนกพร สายสวัสดิ์

นางสาวปาจรีย์ โชติศิริคุณวัฒน์

นายภาณุวัชร เล็บครุต

นางสาวกมลวรรณ แก่นไร่

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกัณฐมณี แกรอด

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสุริยะ โพธิ์ไทรย์

นายอาคม สมพามา

นางสาวคนึงนิจ รอดสนใจ

นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ์

นางอุษา เพิ่มสุวรรณ์

นายเอกภูมิ ชูนิตย์

นางสาวเขมณัช มีโสภา

นางสาววราภรณ์ วรรธนะฐิติกุล

นางสาวอภิชยาภา ขอนแก่น

นางสาวจิตรลดา แตงอ่อน

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายชัยฤทธิ์ กลิ่นชวนชื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอัมพร พูลทรัพย์

นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัย

นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์

นางสาววรุณรัตน์ เกิดแย้ม

กลุ่มสาระศิลปะ

นายชนานพ กฤษณะเศรณี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายชาย ชูเลิศ

นางสาวนริศรัตน์ อินพันทัง

นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้ว

นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์เรือง

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายธีรกฤต สร้างการนอก

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายประเทือง ใบเนียม

นายตระกาญ สำเภาอินทร์

นายวีระพร เมฆวิลัย

นางวราภรณ์ วิมลประเสริฐ

นางนวพร บุญวรรณะพร

นางเพ็ญศรี จันหอม

นางสิริพร ขจรผล

นายกฤษณะ แก่นไร่

นางจารุวรรณ พบครุฑ

นายเจษฎา ปุญญรัตนศรีขจร

นางสาวสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์

นางศิริวรรณ หงส์ศุภางค์พันธุ์

นายเอกรินทร์ ฉัตรชัยโพธิ์ทอง

นายเอกรินทร์ ฉัตรชัยโพธิ์ทอง

นางสาวเอื้อมพร อิ่มบุญ

นางสาวลลิตา กิจชนม์

สนับสนุนการสอน

นางณรรชกร เอี่ยมขำ

นางสาวณภาภัช ปลื้มบำเรอ

นางสาวพลอยกานต์ ลำดวล

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญจันทร์ เพ็ญประภากร

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนิพา รัตนมุง

นางชูศรี ทาเกตุ

นางพรรณผกา เหรียญกิจการ

นางสาวปิยะนุช โพธิ์มี

นางเพ็ญนภา ธีรทองดี

นางสาวฤมล สอนดี

นางสาวอาภาพรรณ์ โฆสิตาภา

นางสาวศศิวิมล คุ้มมัน

นางสาววรัญญา อุดมกุศลศรี

นางสาวอมรรัตน์ ลักษณะชู

นางสาวพิชชาภา โตสกุล

นางสาวอุษณีย์ อภิพาณิชย์กุล

นางสาวชลิตา โพธิ์เตียน

นายกิตติชัย เปลี่ยนศรี