ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.1
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.4

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ
ระเบียบการรับสมัครความสามารถพิเศษพละ
ระเบียบการรับสมัครความสามารถพิเศษศิลป (ดนตรี นาฏศิลป์)

ระบบรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป และ ความสามารถพิเศษ 

กำหนดการรายะเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566