>>> เว็บไซต์โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ http://saipanya.ac.th <<<

การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต