ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.ข้อมูลพื้นฐาน

2.การประชาสัมพันธ์

3.การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริการงาน

1.การดำเนินงาน

2.การปฏิบัติงาน

3.การให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

1.แผนการใช้จ่ายงบประจำปี

2.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารเงินงบประมาณ

1.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

1.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

3.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

4.แผนป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน