Certificate

เกียรติบัตรออนไลน์  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี 

การแข่งขัน ROV E-sports ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนผู้ร่วมจัดกิจกรรม)

ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม  พุทธศักราช 2565

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี 

การแข่งขัน ROV E-sports ประจำปีการศึกษา 2566 (นักเรียนผู้ร่วมจัดกิจกรรม)

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน  พุทธศักราช 2566