Student Affairs&Welfare Department

งานกิจการนักเรียนและงานระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5