เขตพื้นที่สวยงาม

โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

ผลการประเมินการทำความสะอาดเขตพื้นที่ เดือนล่าสุด

สำเนาของ แบบสรุปการทำความสะอาดเขตพื้นที่

ผลการประเมินการทำความสะอาดเขตพื้นที่ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

ผลการประเมินการทำความสะอาดเขตพื้นที่ เดือน ธันวาคม 2562

ผลการประเมินการทำความสะอาดเขตพื้นที่ เดือน มกราคม 2563

ครูผู้ดูแลประจำเขตพื้นที่ 1.62.docx