SC32282 Design and Technology II

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

การพัฒนาโครงงาน

กิจกรรมที่ 1.1 กำหนดปัญหา และวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาที่สนใจ 5W1H

กิจกรรมที่ 1.2 การหาสาเหตุและกำหนดขอบเขตของปัญหาด้วยผังก้างปลา

กิจกรรมที่ 1.3 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ

กิจกรรมที่ 1.4 แนวทางในการแก้ปัญหา

กิจกรรมที่ 1.5 การเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือก แนวทางในการแก้ปัญหา

กิจกรรมที่ 1.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาด้วย function analysis diagram

กิจกรรมที่ 1.7 การสร้างและเปรียบเทียบ ทางเลือกในการแก้ปัญหา

กิจกรรมที่ 1.8 การออกแบบการแก้ปัญหา

กิจกรรมที่ 1.9 การวางแผน และแนวทางการพัฒนางาน

กิจกรรมที่ 1.10 การกำหนดประเด็นในการทดสอบและประเมินผล

กิจกรรมที่ 1.11 การพัฒนาหรือปรับปรุงชิ้นงานหรือแก้ปัญหาแบบทดสอบหลังเรียน:การพัฒนาโครงงาน

การเขียนเค้าโครงโครงงาน

เค้าโครงโครงงาน.pdf

องค์ประกอบของ เค้าโครงโครงงาน

 1. ชื่อโครงงาน

 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน

 3. ชื่อครูที่ปรึกษา

 4. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

 5. จุดประสงค์ของโครงงาน

 6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 7. แผนผังหรือภาพร่างของแนวทางแก้ปัญหา

 8. วิธีดำเนินงาน

 9. แผนการดำเนินงาน

 10. งบประมาณ

 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 12. บรรณานุกรม

การเขียนรายงานโครงงาน

คู่มือการเขียนรายงานโครงงาน.pdf

ส่วนนำ

 1. ปกนอก

 2. ใบรองปก

 3. ปกใน

 4. บทคัดย่อ Download ตัวอย่างบทคัดย่อ

 5. กิตติกรรมประกาศ Download ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

 6. สารบัญ Download ตัวอย่างสารบัญ

ส่วนเนื้อเรื่อง

บทที่ 1 บทนำ Download แบบฟอร์มบทที่ 1

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Download แบบฟอร์มบทที่ 2

บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน Download แบบฟอร์มบทที่ 3

บทที่ 4 ผลการทดลอง Download ตัวอย่างบทที่ 4

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ Download ตัวอย่างบทที่ 5

ส่วนอ้างอิง

 1. บรรณานุกรม Download ตัวอย่างบรรณานุกรม

 2. ภาคผนวก Download ตัวอย่างภาคผนวก

การสร้างประโยชน์จากผลงาน

การสร้างประโยชน์

การสร้างประโยชน์

กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างประโยชน์

นักเรียนเลือกผลงานของผู้อื่นที่สนใจโดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน แล้ววิเคราะห์

 1. รายละเอียดของผลงาน หรือการดำเนินธุรกิจ

 2. วิธีการที่แสดงถึงการเพิ่มมูลค่าและการสร้างมูลค่าจากผลงานนั้น

กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน

นักเรียนออกแบบแนวทางการสร้างประโยชน์จากผลงานของนักเรียน ที่แสดงถึงการเพิ่มมูลค่า การสร้างมูลค่า และใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

 1. รายละเอียดของผลงาน

 2. แนวทางการสร้างมูลค่า

  1. ด้านราคา

  2. ด้านผลิตภัณฑ์

  3. ด้านกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย

 3. ต้นทุนการผลิตและจุดคุ้มทุน

 4. ช่องทางการจําหน่าย

การนําเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

Slide สำหรับนำเสนอโครงงาน.pptx

กิจกรรมที่ 3.3 การนําเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

**สิทธิและการคุ้มครองผลงาน ทรัพย์สินทางปัญญา ยกไปเรียนในวิทยาการคำนวณ ม.6 **