SC32282 Design and Technology II

เอกสารประกอบ

สื่อการเรียนรู้บทที่ 1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

บทที่ 2 โครงงานกับการแก้ปัญหา