SC31281 computer and algorithm

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • ระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ 1.1 How Computers Work

  • เลขฐานและการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์

กิจกรรมที่ 1.2 Number System

กิจกรรมที่ 1.2 Number System

กิจกรรมที่ 1.3 Encoding Color Images

  • ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

กิจกรรมที่ 1.4 Problem Analysis

  • ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหาทาง คอมพิวเตอร์

กิจกรรมที่ 1.5 Flow chart

กิจกรรมที่ 1.6 ผังงาน

หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์
  • การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

python.pdf
[301] Python intro
[302] Python : Variables
[303] Python : if
[304] Python : for